Bemiddelings- en mediationbureau

In Emmerich en Kleve geleid door advocaat en notaris Schröder

N.B.: De hieronder besproken bepalingen hebben betrekking op Duits recht.

Terwijl in toenemende mate sprake is van overbelasting van de gerechten, zijn de mogelijk-heden voor een buitengerechtelijke conflictbemiddeling nauwelijks bekend. Dat is vreemd, daar bemiddelings- en mediationbureaus zeer zinvolle en succesvolle instanties zijn.

Op 1 januari 2000 werden in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen de bepalingen met betrekking tot de verplichte, buitengerechtelijke mediation van kracht. Nieuw is, dat in bepaalde gevallen een eis pas door het gerecht ontvankelijk wordt verklaard, als van tevoren een mediationproces wordt doorlopen; de zogenaamde verplichte, buitengerechtelijke mediation.

Een gerechtelijke eis vraagt vaak zowel van de eiser als van de aangeklaagde geduld, geld en sterke zenuwen; de aanklacht werkt als een oorlogsverklaring, die persoonlijke of zakelijke verhoudingen voor altijd verstoort. Ook is het risico, het proces te verliezen, voor de betrokkenen moeilijk in te schatten. Is het proces eenmaal begonnen, dan verdwijnt de bereid-heid om tot overeenstemming te komen. Voor de eiser lijkt het bijleggen van het conflict vaak niet meer zinvol, omdat hij dan immers (een deel van) de gerechts- en advocatenkosten moet betalen.

Bij een vrijwillig mediationproces, waarbij een mediator de gespreksleiding heeft, is het in veel gevallen mogelijk om het conflict zakelijk en met oog voor de belangen van alle partijen bij te leggen.

Uit de ervaringen van de buitengerechtelijke mediation blijkt, dat in meer dan de helft van alle gevallen overeenstemming wordt bereikt. Als dat niet lukt, dan zijn de kosten niet altijd verloren: dient de eiser binnen een jaar na het mislukken van de mediation een aanklacht in bij de rechtbank en wint hij het proces, dan draagt de aangeklaagde ook de kosten van de mediation (volgens Duits recht, par. 91 III ZPO).

Mediation heeft het voordeel, dat de afspraken voor de mondelinge behandeling snel gemaakt kunnen worden. De eiser verliest bij een verzoek tot mediation geen procesrechten; in tegendeel: door de mediation wordt de verjaring onderbroken!

Het uitvoeren van mediation is een taak van de door de ‘Landesjustizverwaltung’ erkende bemiddelings- en mediationbureaus. Dat zijn aan de ene kant geschilleninstanties, die door alle gemeenten worden ingericht of bijvoorbeeld geschillencommissies voor de bouw bij verschillende kamers van koophandel of de gemeenschappelijke huurgeschillencommissie in Düsseldorf.

Op grond van de bovengenoemde wetswijziging met betrekking tot mediation is het door advocaat en notaris Schröder geleide bemiddelings- en mediationbureau ontstaan en erkend. Het bureau kan ingeschakeld worden voor verplichte, buitengerechtelijke mediation, maar ook en vooral voor vrijwillige mediationprocessen.

Onafhankelijk van de woonplaats kan iedereen een verzoek tot bemiddeling in civiel-rechtelijke conflicten indienen. Dit verzoek kan schriftelijk bij het bemiddelings- en mediationbureau ingediend worden. Daarbij dient kort te worden weergegeven, waarom het gaat. Het bemiddelings- en mediationbureau stuurt het verzoek vervolgens naar de tegenpartij en beide partijen ontvangen een uitnodiging voor een bemiddelingsafspraak. Tijdens het mediationproces licht de voorzitter aan beide partijen het conflict zonder tijdsdruk toe en doet hij een bemiddelingsvoorstel. Komen beide partijen tot een overeenstemming, dan wordt het akkoord schriftelijk vastgelegd en meteen door de voorzitter uitvoerbaar verklaard.

In het geval dat de tegenpartij de verplichting niet na zou komen, kan de eiser zowel uit een via mediation bereikt akkoord als uit een gerechtelijk oordeel tenuitvoerlegging afdwingen.

De kosten van het mediationproces zijn afhankelijk van het soort bureau dat ingeschakeld wordt. Wettelijk geregeld zijn alleen de kosten van een geschilleninstantie. De kosten, die het door advocaat en notaris Schröder geleide bemiddelings- en mediationbureau in rekening brengt, zijn door de president van het ‘Oberlandesgericht’ Düsseldorf in het kader van de erkenningsprocedure gecontroleerd en goedgekeurd. De mediationregeling kan ten allen tijde bij het bureau worden ingezien.

JoomSpirit
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Ok